Algemene voorwaarden van 'Funky-Dogs.com', een website van Studio Vortex, gevestigd te 's-Hertogenbosch in Nederland.

 

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van 'www.funky-dogs.com', hierna te noemen 'verkoper'. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk op https://www.funky-dogs.com.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft afnemer te kennen akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. Verkoper behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk is overeengekomen worden specifieke afspraken, voorwaarden en/of bedingen alsmede bedingen van derden niet door verkoper erkend.

1.4 Alle afbeeldingen, tekeningen, beschrijvingen en informatie gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

2. Levering

2.1 Leveringen geschieden uit voorraad, tenzij anders vermeld op de website of met afnemer overeengekomen en zullen binnen 3 werkdagen na ontvangst van de volledige betaling worden uitgevoerd. Indien levering niet mogelijk is doordat het bestelde, anders dan de vermeldde levertijd op de website, niet geheel of gedeeltelijk leverbaar is, of er is om andere redenen vertraging, dan ontvangt de afnemer binnen 3 werkdagen na plaatsing van de bestelling een bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.2 Aan de leveringsplicht van verkoper zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door verkoper geleverde zaken minimaal één keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.3 De kosten voor het eventueel opnieuw verzenden en/of opslag van de levering zijn voor rekening en risico van de afnemer en dienen alvorens de nieuwe levering te worden voldaan.

2.4 De afnemer dient de staat van de levering visueel te inspecteren alvorens deze van de vervoerder te accepteren. In geval van zichtbare schade aan de verpakking dient de afnemer hiervan duidelijke foto's en schriftelijke melding te maken bij de vervoerder alvorens deze te accepteren. Na ontvangst van de levering dient de afnemer de inhoud direct te controleren op eventuele (transport)schade aan producten. Wanneer er sprake is van schade dient afnemer dit duidelijk middels foto- en/of videomateriaal te documenteren. Eventuele schade dient direct schriftelijk aan verkoper kenbaar te worden gemaakt.

2.5 Alle op de genoemde (lever)termijnen zijn indicatief. Aan de (lever)termijnen kunnen geen rechten worden ontleend.

 

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van typ- en drukfouten. Voor de gevolgen van typ- en drukfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en worden, afhankelijk van het type klant, in- of exclusief BTW weergegeven.

 

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 In het kader van de regels van 'de koop op afstand' heeft de afnemer, zijnde een consument/particulier, het recht om (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan verkoper heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering schriftelijk melding te maken aan verkoper. De afnemer dient te kunnen bewijzen dat de geleverde zaken (tijdig) zijn teruggestuurd door middel van een afleverbewijs. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking, inclusief accessoires en bijbehorende documentatie. Indien de zaken zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt verkoper er zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Het herroepingrecht geldt niet voor:
- Zakelijke en/of professionele afnemers.
- Diensten in opdracht van de afnemer.
- Goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft.
- Goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.
- Goederen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne.
- Goederen die i.v.m. voedselveiligheid specifieke bewaarvoorschriften hebben en/of die kunnen bederven of verouderen.
- Goederen welke onvolledig en/of niet in originele verpakking geretourneerd zijn.

 

5. Garantie en conformiteit

5.1 Verkoper staat er voor in dat de producten voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid voor een termijn die je redelijkerwijs mag verwachten van het product met dien verstande dat de garantie nooit langer is dan een termijn van 1 jaar na levering.

5.2 Op hondenspeelgoed wordt géén garantie gegeven mits blijkt dat het gebrek duidelijk te wijten is aan een productiefout.

5.3 De afnemer is verplicht de geleverde producten na ontvangst binnen 3 werkdagen te controleren. Indien blijkt dat één of meerdere geleverde producten verkeerd, ondeugdelijk en/of incompleet zijn, dan dient de afnemer deze gebreken direct schriftelijk te melden aan verkoper. Ingebruikneming na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreken, doen het recht van reclameren vervallen.

5.4 Indien gebreken door verkoper gegrond worden bevonden, zal verkoper de betreffende producten geheel of gedeeltelijk vergoeden.

5.5 Garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens verkoper in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig zijn behandeld of in strijd met de aanwijzingen van verkoper en/of gebruiksaanwijzing zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen; E) er sprake is van slijtage en/of milieu-invloeden.

5.6 Garantie geschiedt op basis van 'carry-in' wat betekent dat de afnemer de geleverde zaken zelf bij verkoper dient af te leveren of voor eigen rekening en risico naar verkoper dient op te sturen.

 

6. Aanbiedingen

6.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

6.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door afnemer, behoudt verkoper zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 14 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

6.3 Mondelinge toezeggingen verbinden verkoper slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

6.4 Aanbiedingen van verkoper gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

6.5 Verkoper kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen of dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

6.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

7. Overeenkomst

7.1 Een overeenkomst tussen verkoper en afnemer komt tot stand nadat een bestelling opdracht door verkoper op haalbaarheid is beoordeeld.

7.2 Verkoper behoudt zich het recht voor om zonder opgave van reden bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

 

8. Overmacht

8.1 Verkoper is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

8.2 Onder overmacht wordt o.a. verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van verkoper alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

8.3 Verkoper behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is verkoper gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

8.4 Indien verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te leveren en is de afnemer gehouden deze te aanvaarden. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

9. Aansprakelijkheid

9.1 Verkoper is ten aanzien van de wettelijke aansprakelijkheid uitsluitend aansprakelijk voor schade indien deze valt onder de door verkoper afgesloten aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. De hoogte van het schadebedrag zal worden bepaald door de verzekeringsmaatschappij met dien verstande dat de schadevergoeding nooit hoger zal zijn dan de door verzekeringsmaatschappij uit te keren vergoeding.

9.2 De aansprakelijkheid voor schade als gevolg van vertraging in de levering, gederfde winst, stagnatieschade en andere gevolgschade is uitgesloten.

9.3 Verkoper is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade als gevolg van het verkeerd aanwenden van producten en/of niet naleven van veiligheidsvoorschriften.

9.4 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid.

 

10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 Eigendom van alle door verkoper aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij verkoper zolang de afnemer de vorderingen van verkoper uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van verkoper wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

10.2 De door verkoper geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

10.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

10.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan verkoper of een door verkoper aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin verkoper haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

10.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht verkoper zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

10.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan verkoper.

 

11. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

11.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

11.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen verkoper en afnemer, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement 's-Hertogenbosch.